Энэ оны төсвийн төсөл

Энэ оны төсвийн төсөл

 

Өлгий сумын төсвийн гүйцэтгэл 2013 оны 1 р улирлын байдлаар

Үзүүлэлт

Сумын ЗДТГ ын төсөв

Сумын ИТХ ын төсөв

Өлгий сум ИТХурал

Өлгий сум ЗДТГазар

БЗДарга нар

Төсөв

Гүйц

Зөрүү

Төсөв

Гүйц

Зөрүү

Төсөв

Гүйц

Зөрүү

I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

 

12,977.8

12,642.6

335.2

71,815.7

69,737.8

2,077.9

34,928.4

31,869.2

3,059.2

II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

 

12,977.8

12,642.6

335.2

71,815.7

69,737.8

2,077.9

34,928.4

31,869.2

3,059.2

IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

 

12,977.8

12,642.6

335.2

71,815.7

71,815.7

0.0

34,928.4

31,869.2

3,059.2

Бараа, үйлчилгээний зардал

 

12,977.8

12,642.6

335.2

51,148.8

50,331.3

817.5

34,928.4

31,869.2

3,059.2

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

 

10,230.0

9,921.1

308.9

46,080.0

45,483.1

596.9

28,735.5

25,979.6

2,755.9

Үндсэн цалин

 

10,230.0

9,921.1

308.9

45,102.0

44,652.6

449.4

28,735.5

25,979.6

2,755.9

Гэрээтийн цалин

 

0.0

0.0

0.0

978.0

830.5

147.5

0.0

0.0

0.0

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

 

1,125.3

1,125.3

0.0

5,068.8

4,848.2

220.6

3,160.8

2,847.9

312.9

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

 

1,622.5

1,596.2

26.3

20,666.9

19,406.5

1,260.4

3,032.1

3,041.7

-9.6

Бичиг хэрэг

99.9

99.9

0.0

699.6

850.0

-150.4

225.0

568.8

-343.8

Гэрэл цахилгаан

 

0.0

0.0

0.0

279.9

296.7

-16.8

124.8

97.3

27.5

Түлш, халаалт

 

0.0

0.0

0.0

11,577.0

11,290.0

287.0

1,311.0

736.8

574.2

Тээвэр (шатахуун)

 

574.8

611.0

-36.2

3,000.0

2,630.5

369.5

799.8

868.8

-69.0

Шуудан  холбоо

 

137.4

137.4

0.0

972.0

884.6

87.4

229.5

0.0

229.5

Цэвэр, бохир ус

 

0.0

0.0

0.0

349.5

349.5

0.0

0.0

0.0

0.0

Дотоод албан томилолт

 

343.5

343.5

0.0

1,624.5

1,667.2

-42.7

180.0

770.0

-590.0

Гадаад албан томилолт

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ном хэвлэл авах

 

62.5

0.0

62.5

85.0

0.0

85.0

162.0

0.0

162.0

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

 

0.0

0.0

0.0

99.9

0.0

99.9

0.0

0.0

0.0

Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

 

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 Сургалт семинар

72.5

72.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Урсгал засвар

 

0.0

0.0

0.0

255.0

206.0

49.0

0.0

0.0

0.0

Төлбөр хураамж болон бусад зардал

 

94.5

94.5

0.0

300.0

200.0

100.0

0.0

0.0

0.0

Мэдээлэл сурталчилгаа

 

137.4

137.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Татаас ба урсгал шилжүүлэг

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө /Гад алб томилт/

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

 

0.0

0.0

0.0

1,032.0

1,032.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Газрын төлбөр

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ЗДНХөрөнгө

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Шагнал урамшуулал

 

100.0

100.0

0.0

135.0

0.0

135.0

0.0

0.0

0.0

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

 

0.0

0.0

0.0

187.5

0.0

187.5

0.0

0.0

0.0

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаа дэмжлэг

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

 

12,977.8

12,977.8

0.0

71,816.0

71,816.0

0.0

34,928.4

34,928.4

0.0

Орон нугийн орлогоос

0.0

0.0

0.0

18,300

18,300

0.0

0.0

0.0

0.0

Төсвөөс санхүүжих

12,977.8

12,977.8

0.0

53,516

53,516

0.0

34,928.4

34,928.4

0.0

ЗДНХөрөнгө

0.0

0.0

0.0

900.0

1,250.0

-350.0

0.0

0.0

0.0

Татаас ба урсгал шилжүүлэг

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Аймгаас өгсөн хөрөнгө оруулалт

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 Аймгаас шийдвэрлэсэн хөрөнгө авах

 

 

0.0

0.0

0.0

20,000

15,000

5,000.0

0.0

0.0

0.0

2011 орон нутгийн орлогоос

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Бусад байгууллагаас

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

200.0

0.0

200.0

679.6

0

679.6

1,139.3

1,139.3

0.0

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

0.0

200.0

-200.0

0

679.6

-679.6

 

0.0

0.0

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

 

1

1

0.0

1

1

0.0

9

9

0.0

АЖИЛЛАГСАД  БҮГД

 

12

12

0.0

26

26

0.0

19

19

0.0

Удирдах ажилтан

 

1

1

0.0

3

3

0.0

9

9

0.0

Гүйцэтгэх ажилтан

 

10

10

0.0

11

11

0.0

0

0

0.0

Үйлчилэх ажилтан

 

1

1

0.0

11

11

0.0

9

9

0.0

Гэрээт

 

0

0

0.0

1

1

0.0

1

1