July 2013

Аудитын тайлангууд

 1. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлангууд бүрэн эхээрэй байх 

Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

 1. Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
  1. Хагас жилийн санхүүгийн тайланө
  2. Бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

Энэ оны төсвийн төсөл

Энэ оны төсвийн төсөл

 

Өлгий сумын төсвийн гүйцэтгэл 2013 оны 1 р улирлын байдлаар

Үзүүлэлт

Сумын ЗДТГ ын төсөв

Сумын ИТХ ын төсөв

Өлгий сум ИТХурал

Өмнөх онуудын төсвийн гүйцэтгэл

Өмнөх онуудын төсвийн гүйцэтгэл

Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт, үнэ

Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт, үнэ

 

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

 1. Үйлчилгээ 1
  • - шаардагдах бичиг баримт 1
  • - шаардагдах бичиг баримт 2
  • - шаардагдах бичиг баримт 3
  • etc.,
 2. Үйлчилгээ 2
  • - шаардагдах бичиг баримт 1
  • - шаардагдах бичиг баримт 2
  • - шаардагдах бичиг баримт 3
  • etc.,
  •  

Бусад баримт бичгүүд

 1. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол бичих загвар
 2. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам
 3. гэх мэт ...

Сумын стратеги төлөвлөгөө

 1. Сумын стратеги төлөвлөгөө 

Pages